loader image

Gizlilik ve KVKK Politikası

Değerli Ziyaretçimiz;

Veri sorumlusu sıfatıyla DNC Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi(“DNC Sağlık”) veya “Şirket” olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi, silinmesi, yok edilmesi, imha edilmesi, anonim hale getirilmesi ve belirtilen hususlarda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesiyle ilgili bütün süreçlerde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuatlarla belirlenen ilkelere ve sınırlara bağlı kalmaktayız.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak DNC Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“DNC Sağlık”) veya “Şirket” tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

1-Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz şirketimiz bünyesindeki Özel Çankaya Yaşam Hastanesi’ni (“Hastane”) ziyaret etmeniz, hastanemizden tıbbı teşhis, tedavi veya bakım kapsamında sağlık hizmeti almanız, https://www.cankayayasamhastanesi.com internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz veya site üzerinden e-randevu talebinde bulunmanız veya e-sonuç hizmeti kapsamında test sonuçlarınıza erişmeniz, telefon, e-posta, posta ve sair iletişim araçları üzerinden hastane veya şirketimiz ile iletişime geçmeniz halinde doğrudan tarafınızın sözlü veya yazılı olarak verdiğiniz bilgilerden; web sitesi kayıtlarından, çağrı merkezi kayıtlarından, CCTV sistemlerinden (güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilen kayıtlardan), çerezler üzerinden, SGK sistemi üzerinden online işlemler aracılığıyla, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, hastanemize sevk suretiyle gelişiniz durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar üzerinden ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanmakta ve gerektiği yerde ilgili kişilerin açık rızaları alınarak, açık rıza alınmasının gerekmediği hallerde ise aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek ölçülülük ve veri minimizasyonu ilkeleri gözetilerek işlenmektedir.

Kişisel verileriniz,

 • İlgili kişilerin açık rızası
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olma
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma
 • Sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olma
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olma
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

2-Veri Kategorileri ve Veri Türleri

KimlikAd –Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Türk Vatandaşı Olmayanlar İçin Pasaport Numarası veya Geçici Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Kartı Bilgileri (Seri No., Uyruk, Cinsiyet vb), Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hal
İletişimTelefon numarası, E posta adresi, Adres (Ev, İş)
Finansal BilgiBanka/kredi kartı bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri
Fiziksel Mekan GüvenliğiCCTV (Güvenlik kamerası) kayıtları
İşlem GüvenliğiTarayıcı Bilgileriniz, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileriniz, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Tutulan Log Kayıtlarınız, Call Center Kayıtları
Özel Nitelikli Kişisel VerilerinizSGK tarafından finanse edilen hizmetler için parmak izi, laboratuvar sonuçları, test ve tahlil sonuçları, muayene verileri, check-up bilgileri, reçete bilgileri dâhil ancak bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri kapsamında elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz ile genetik verileriniz
DiğerÖzel Sağlık Sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu Verileriniz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında muvafakatname verilmesi halinde ses ve/veya görüntü veriniz,

3-Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 663 s. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ başta olmak üzere ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Müşterilerimize SGK kapsamında sağlık hizmeti sunulabilmesi için kimliğinizin doğrulanması,
 • Şirketimiz ile anlaşmalı kurumlarla müşterilerimizin ilişkisinin teyit edilmesi,
 • Çağrı Merkezi ve web sitesi aracılığı ile randevu alınmasına imkân tanınması ve randevular hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, bu verilere yetkisiz üçüncü kişilerce erişimin ve suistimalin önlenmesi,
 • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Şirketin Hukuk, Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Müşteri Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi, Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Yetkili Kuruluşlara Kanuni Yükümlülük Gereği Bilgi Verilmesi,
 • Şirketin, Şirket Yerleşkelerinin, Tesislerinin, Operasyonlarının, Demirbaşlarının, Kaynaklarının ve Taşınırlarının Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi ve Refakatçi Kayıtlarının Oluşturulması
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

4-Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları ve Aktarılan Kişiler

Kişisel verileriniz, her türlü kişisel haklarınız gözetilerek, hukuka uygun bir biçimde “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkeleri gözetilerek ve gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilmektedir. Bu minvalde;

 • Hastanemizden sağlık hizmeti almanız halinde kanuni yükümlülük gereği SGK; Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri; Nüfus Genel Müdürlüğü; Adli Makamlar ve Emniyet Müdürlüğü; Vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile,
 • Ziyaretçi olarak hastanemizi yahut sitemizi ziyaret etmeniz halinde; hukuki yükümlülükler kapsamında (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirketin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması; log kayıtlarının resmî kurumlar ile paylaşılması; kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile
 • Mağaza ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ve teknik altyapıyı kuran veya işleten hizmet sağlayıcıyla,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile paylaşılması;
 • Hem müşterinin hem Şirketimizin haklarının yerine getirilmesi amacıyla müşterinin ilişkili olduğu özel sigorta şirketleri ile,
 • Müşterilerimizin tahlil sonuçlarına ulaşabilmesi amacıyla iletişim bilgileriniz SMS Tedarikçisi ile
 • Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 18/3 maddesi uyarınca yetki vermiş olduğunuz yakınınız ile; veraset ilamını ibraz etmek sureyle murisin yasal mirasçıları ile,
 • Müşteriye ait faturanın yazılı ortamda hazırlanması veya e-faturasının hazırlanarak elektronik olarak gönderilmesi için fatura bilgileriz fatura/e-fatura entegratörü ile
 • Hukuki, finansal ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi amacıyla çalışmakta olduğumuz avukatlar ve YMM’ler dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü ile
 • Satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisinin kargo şirketi ile paylaşılması;
 • Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında, anonimleştirilerek DNC Sağlık hissedarları ile,
 • Fiziki ve elektronik verilerin saklanması amacıyla altyapı sağlayıcılarıyla,
 • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

5-İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için [email protected] ile iletişime geçebilir veya burada yer alan formu kullanabilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

 • “Birlik Mahallesi Şehit Kurbani Akboğa Sokak (Eski 4. Cadde) No:26 Çankaya/ANKARA”adresine bizzat getirebilir,
 • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
 • adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.
 • İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

DNC SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ