Kamera Aydınlatma Metni | Özel Çankaya Yaşam Hastanesi - Ankara

Kamera Aydınlatma Metni

KAMERA AYDINLATMA METNİ

1.            VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu olarak DNC Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“DNC Sağlık” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2.            KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

İşbu Kamera Aydınlatma Metni, DNC Sağlık’a ait bina, tesis, yerleşkelerinde, işyerlerinde, eklentilerinde, denetim alanlarında, avlularında, giriş kapıları, bina dış cephesi, ofis alanı girişleri, etkinlik alanları, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları ve diğer hizmet alanlarında ve kamera uyarı işaretinin bulunduğu diğer bütün alanlarda (hep birlikte “Şirket Yerleşkesi” olarak anılacaktır) video gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu ve kişisel verilerinizin bu kapsamda ne şekilde, ne amaçla işlendiği, ne kadar süre muhafaza edildiği ve bu hususta sahip olduğunuz hakları size açıklamaktadır. Kameralar, ilgili kişilerin ve kamera sistemlerinin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır. Kameralar aracılığıyla, görsel bilgiler ve kamera kayıtları işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, (i) hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (örneğin, iş sağlığı/güvenliği kurallarına riayet edildiğinin takibi, veya (ii) veri sorumlusunun meşru menfaatinin sağlanması (örneğin, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, işyeri kurallarına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi ve soruşturulması) amaçlarıyla ya da (iii) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

3.            KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

•             Şirket yerleşkelerinin, yerleşkelerinde bulunan bireylerin, eşyaların, ürünlerin her türlü saldırıdan, hırsızlıktan, soygundan veya her türlü zarardan korunması,

•             Şirket yerleşkelerinin, altyapının, ürünlerin, operasyonların, güvenliğinin sağlanması ve her türlü güvenlik ihlaline karşı tedbir alınması,

•             Yetkili adli ve/veya idari kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

•             Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

•             Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

•             İşyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi,

•             Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

•             İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve bu amaçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

•             Yangın ve benzeri afetlerin önlenmesi,

•             Şirket yerleşkenin bulunduğu alanların yönetimi,

•             İşyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması,

•             Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

4.            KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması, işyeri kurallarına uyumun temini süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi ya da dijital altyapıların işletilmesine ilişkin süreçler, farklı paydaşlarla sürekli veri akışını mecbur kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmaktayız.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ve üçüncü kişilerle; veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir. Ayrıca;

•             Şirket ve yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ve teknik altyapıyı kuran veya işleten hizmet sağlayıcıyla,

•             Fiziki ve elektronik çalışan verilerinin saklanması amacıyla altyapı sağlayıcılarıyla,

•             Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumlarıyla,

•             Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,

•             Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle paylaşılması söz konusudur.

5.            İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@cankayayasamhastanesi.com ile iletişime geçebilir veya cankayayasamhastanesi.com/kvkk adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

  • Birlik Mahallesi, Şehit Kurbani Akboğa Caddesi Hastane Apt. No: 26/1 Çankaya, Ankara adresine bizzat getirebilir,
  • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
  • dncsaglik@hs06.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yer almalıdır.

Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz, kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilecektir.

İçeriği Paylaşın:

Bize Ulaşın

Danışmak, bilgi ve randevu almak için bize 7/24 ulaşabilirsiniz.

Bilgi ve Danışma Hattı (0312) 496 51 51